Punt d'informació Catastral - Punto de Información Catastral

 

 

L’Ajuntament pot emetre certificacions cadastrals als ciutadans que ho demanen.

Aquell que ho desitge, podrà accedir a la informació dels immobles de la seua titularitat i a les dades no protegides incloses al cadastre immobiliari. L'article 51 del TRLCI estableix que tenen la consideració de dades protegides: el nom, cognoms, raó social, codi d'identificació i domicili del trànsit dels estats units de la participació de les persones i, en el seu cas, de la construcció, dels béns individualitzats.

Les certificacions cadastrals seran gratuïtes i es referiran a la descripció cadastral dels béns immobles rústics i urbans. La descripció cadastral dels béns immobles comprèn les seues característiques físiques, econòmiques i jurídiques, entre les que es troba la localització i la referència cadastral, la superfície, l'ús o destinació, la classe de cultiu o aprofitament, la qualitat de les construccions, la representació gràfica, el valor cadastral i el titular cadastral.

L'accés a les dades cadastrals protegides només podrà reconèixer als propis titulars, els seus representants o persones autoritzades pel titular cadastral, de forma expressa, específicament i per escrit.

 

 

El Ayuntamiento puede emitir certificaciones catastrales a los ciudadanos que lo pidan.

Todos podrán acceder a la información de los inmuebles de su titularidad y a la de los datos no protegidos contenidos en el catastro inmobiliario. El artículo 51 del trlci, establece que tienen la consideración de datos protegidos: el nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de quienes figuren inscritos en el catastro inmobiliario como titulares, así como el valor catastral y los valores catastrales del suelo y, en su caso, de la construcción, de los bienes individualizados.

Las certificaciones catastrales serán gratuitas y se referirán a la descripción catastral de los bienes inmuebles rústicos y urbanos. La descripción catastral de los bienes inmuebles comprende sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encuentra la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral.

El acceso a los datos catastrales protegidos sólo podrá reconocerse a los propios titulares, sus representantes o personas autorizadas por el titular catastral, de forma expresa, específicamente y por escrito.