Altres Admin.

botondipu

Pagament de tributs Diputació València

Els contribuents dels Ajuntaments que recapta la Diputació poden pagar els seus tributs per Internet.

prop_gva

Servici PROP de la Generalitat Valenciana

Prestació de Servicis de la Generalitat Valenciana a ciutadans i empreses.

Logo_OVC

Oficina Virtual del Catastro

Comprovació certificats cadastrals, cartografia i dades cadastrals entre altres servicis.

Logo_AGE

Administració General de l’Estat

Informació i accés a servicis de l’Administració General de l’Estat.

logo_aeat

Agència Tributària

L’Agència Tributària és l’organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal.

logo_seg_social

Tresoreria General Seguretat Social

Gestió/Pagament, Drets, Obligacions i Servicis de la Seguretat Social.

logo_VUE

Finestreta Única Empresarial

Creació de noves activitats empresarials, servicis integrats de tramitació i assessorament.